8. razred

Udžbenik

Pri stvaranju ovog udžbenika pošli smo od Programa predmeta i Standarda kvaliteta udžbenika. Cilj nam je bio da kroz udžbenik sa što manje napora dođete do željenih postignuća iz tehnike i informatike. Nastojali smo da kroz tekst i sliku ostvarimo vezu između izloženog i savremenog životnog okruženja. Sadržaj udžbenika je podeljen u pet poglavlja Informatičke tehnologije, Elektrotehnički materijali i instalacije, Električne mašine i uređaji, Digitalna elektronika i Od ideje do realizacije-moduli. U poglavlju Informatičke tehnologije obrađene su sve programske teme. Posebna pažnja posvećena je upravljanju okruženjem pomoću personalnih računara i izradi tehničke dokumentacije u elektrotehnici uz primenu računara. Kroz poglavlje Elektrotehničkih materijala i instalacija uz elementarne podatke o materijalu, objašnjena je monofazna i trofazna kućna instalacija. Naročita pažnja je posvećena opasnosti i zaštiti od strujnog udara. Poglavljem Električne mašine i uređaji obuhvaćena je proizvodnja,transformacija i prenos električne energije, sa alternativnim izvorima i elektrotehničkim aparatima i uređajima u domaćinstvu. U okviru Digitalne elektronike objašnjeni su osnovni elektronski elementi, struktura računara, elektronski uređaji u domaćinstvu i telekomunikaciona i audiovizuelna sredstva. Na kraju udžbenika data su uputstva i primeri za realizaciju sopstvenog projekta pod nazivom Od ideje do realizacije.

Radna sveska

Radna sveska namenjena je proveri znanja, veština i umenja. Učenici će proveriti nivo usvojenog znanja kroz izradu testova.
Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:
• zaokruživanjem tačnog od dva ili više ponuđenih odgovora
• upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, u kvadratićima ili kružićima,
• dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,
• upisivanjem teksta na datim linijama.
Pitanjima i zadacima obuhvaćene su programske oblasti: Informatičke tehnologije, Elektrotehnički materijali i instalacije, Električne mašine i uređaji i Digitalna elektronika.
U oblasti od Ideje do realizacije dat je vodič za konstruktorsko oblikovanje kroz tri nivoa: napredni, srednji i osnovni.
Nivoi su obeleženi zvezdicama: napredni nivo sa tri zvezdice, srednji sa dve i osnovni sa jednom zvezdicom. Za napredni nivo data je mogućnost sopstvene kreacije modela. Kod srednjeg nivoa ponuđena je jedna ili više ideja kroz izgled modela ili izglede njegovih komponenti. U okviru osnovnog nivoa data je razrađena tehničko-tehnološka dokumentacija i potreban materijal za oblikovanje.
Informacije za upravljanje modelima računarom date su u elektronskoj formi na CD-u.
Kreiranje i oblikovanje modela može da se realizuje u okviru timskog rada sa unapred dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućava kreiranje većeg broja različitih modela. Prateći materijal dat je pretežno u obliku gotovih komponenti, a manji deo u obliku poluproizvoda.

Materijal za konstruktorsko oblikovanje

Prateći materijal dat je pretežno u obliku gotovih komponenti: sijalice, otpornici, kondenzatori, diode, mesingani stubići, zavrtnjevi, navrtke, a manji deo u obliku poluproizvoda: provodnici, žica, pločice čeličnog lima za izradu delova koji su potrebni za pojedine modele. Nekim izrađenim modelima može se upravljati pomoću računara, za šta su pripremljeni programi na CD-u.

Comments are closed.