6. razred

Udžbenik

     Cilj ovog udžbenika je da kroz reči i sliku približi osnovne informacije iz istorije arhitekture i građevinarstva, elemenata građevinskih objekata, tehničkog crtanja u građevinarstvu, informatičkih tehnologija, građevinskih materijala, energetike, tehničkih sredstava u građevinarstvu, saobraćajnih sistema, kulture stanovanja, konstruktorskog modelovanja i tehničkih sredstava u poljoprivredi. U okviru poglavlja Istorija arhitekture i građevinarstva kroz najmanji broj koraka prikazano je vreme od šatora do “pametnih zgrada”. Za razumevanje kako je nastao neki građevinski objekat potrebna su osnovna znanja o elementima od kojih su sačinjeni.

     Za izradu šatora i jednostavnih kuća nisu postojali projekti. Savremena gradnja naročito složenijih objekata je nezamisliva bez prethodno pripremljenog projekta. Postupak izrade projekta kao i plan gradnje dat je u okviru poglavlja Tehničko crtanje u građevinarstvu. Nastavak priče o računarima i njihovoj primeni nalazi se u poglavlju pod nazivom Informatičke tehnologije. Značajniji Građevinski materijali izloženi su kroz šematski prikaz njihove proizvodnje. Ostali materijali predstavljeni su slikom i kratkim opisom, uz opis važnih svojstava i mesta njihove primene. U poglavlju Energetika posebnu pažnja posvećena je toplotnoj energiji, njenim izvorima i štednji. Veliki broj tehničkih sredstava predstavljen je u poglavlju pod nazivom Tehnička sredstva u građevinarstvu. Svako sredstvo pronašlo je svoje mesto u priči na osnovu primene u gradnji objekata visokogradnje i niskogradnje. Puteve, pruge, aerodrome i luke obrađeni su u okviru poglavlja Saobraćajni sistemi. O važnim faktorima koji utiču na udobnost stanovanja i življenja, pisano je u poglavlju Kultura stanovanja.

 

Radna sveska

     Radna sveska sastoji se od deset poglavlja, kroz koja se mogu proveriti i primeniti osnovna znanja.

    Delovi poglavlja za proveru znanja  sadrže pitanja i zadatke. Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:

  • Zaokruživanjem tačnog od  dva ili  više ponuđenih odgovora,
  • Upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, u kvadratićima ili kružićima,
  • Dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,
  • Upisivanjem teksta na datim linijama,
  • Skiciranjem ili crtanjem zahtevanog izgleda.

Na kraju radne sveske nalaze se odgovori i rešenja, koja možete pronaći i u udžbeniku istih autora.

U okviru celine Primeni svoje znanje ponuđena su  tri nivoa za kreiranja maketa i modela:

*** Oblikovanje sopstvenih konstrukcija odnosno maketa i modela (grafička   priprema i oblikovanje u materijalu)

**   Inoviranje ponuđenih, a nerazrađenih ideja (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)

*   Oblikovanje grafički pripremljenih ideja  (oblikovanje u materijalu).

    Kreiranje i oblikovanje maketa i modela može se realizovati u okviru timskog rada sa unapred dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućava kreiranje većeg broja  različitih maketa građevinskih objekata i modela tehničkih sredstava. Pored ponuđenih maketa objekata urbanih i ruralnih sredina, u svesci su date i makete objekata namenjenih saobraćaju.

Materijal za konstruktorsko oblikovanje

     Za oblikovanje maketa i modela u okviru pratećeg materijala predviđeni su elementi u obliku letvica, papira, polukartona, kartona, plastične folije… čiji stepen pripremljenosti omogućava njihovu brzu izradu.  Pri oblikovanju ponuđenih maketa i modela posebna pažnja posvećena je i ekonomičnom korišćenju materijala i vremena koje je potrebno za njegovo oblikovanje.

Comments are closed.