5. razred

Udžbenik
Kroz udžbenik za 5. razred smo pokušali da vas uvedemo u Svet tehnike, na vama prihvatljiv način. Rečju i slikom izabrali smo one informacije koje će vam omogućiti sticanje osnovnih znanja potrebnih za ostvarenje očekivanih rezultata. U udžbeniku, ponuđene su informacije iz: jezika i komunikacije u tehnici, računara, materijala, tehnologija, energije, konstruktorskog modelovanja i saobraćaja. Kroz Uvod prošetali smo do duboko u istoriju spajajući vreme sa tehničkim sredstvom i objektom stvorenim u tom vremenu. U okviru teme Grafičke komunikacije obradili smo pravila i postupke neophodne za izradu “mini-projekta”. Računarima smo, pod temom Informatičke tehnologije, posvetili naročitu pažnju. Pored istorijskog dela, objasnili smo funkciju svakog uređaja i način njihovog povezivanja u funkcionalnu celinu. Naglasak kod primene računara stavljen je na grafičko oblikovanje tehničko-tehnološke dokumentacije. Put do saznanja je naporan, ali smo pokušali da u poglavlju Od ideje do realizacije ukažemo na sličnost kreativnog stvaranja u životnom okruženju i radionici. Kod teme Materijali i tehnologije ( drvo, papir, koža, tekstil i plastične mase ) u objašnjenju smo pošli od sirovina koje se nalaze u prirodi. Pojasnili smo svojstva, primenu i tehnološke procese prerade sirovina u željeni oblik materijala, pogodan za dalje oblikovanje. Ukazali smo i na probleme zagađivanja životne sredine kao i na mere za njenu zaštitu. Akcenat kod tehnologija obrade materijala stavljen je na principe na kojima se ona zasniva. Skrenuli smo pažnju i na opasnosti kao i na mere zaštite pri radu. Osnovne pojmove o energiji, njenim izvorima kao i nekim pretvaranjima izneli smo u poglavlju pod nazivom Energetika. Tema Konstruktorsko modelovanje je obrađena kroz poređenje principa konstruisanja tehničkih sredstava i objekata u stvarnosti i modela i maketa u uslovima školske radionice. Kod Saobraćaja smo pošli od istorijskog razvoja, preko podele saobraćaja, saobraćajnih sredstava, pa do regulisanja saobraćaja. Posebnu pažnju posvetili smo kretanju pešaka i biciklista i njihovoj bezbednosti u saobraćaju.

Radna sveska

Radna sveska sastoji se od šest poglavlja, a svako poglavlje od  dve celine: Proveri svoje znanje i Primeni svoje znanje

Celina Proveri svoje znanje sadrži pitanja i zadatke za proveru osnovnih znanja. Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:

  • Zaokruživanjem tačnog od  dva ili  više ponuđenih odgovora,
  • Upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, kvadratićima ili kružićima,
  • Dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,
  • Upisivanjem teksta na datim linijama,
  • Skiciranjem ili crtanjem zahtevanog izgleda.

U okviru celine Primeni svoje znanje ponuđena su  tri nivoa za kreiranja modela:

*** Oblikovanje sopstvenih konstrukcija odnosno modela (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)

**  Inoviranje ponuđenih, a nerazrađenih ideja (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)

*    Oblikovanje grafički pripremljenih ideja  (oblikovanje u materijalu).

Kreiranje i oblikovanje modela može se realizovati u okviru timskog rada sa unapred dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućava kreiranje većeg broja  različitih modela iz životnog okruženja, a odnose se na pribor, alat, nameštaj ili neko drugo jednostavnije sredstvo.

Materijal za konstruktorsko oblikovanje

Za oblikovanje modela u okviru pratećeg materijala predviđeni su poluproizvodi od programski definisanih materijala i gotovi elementi. Stepen pripremljenosti poluproizvoda omogućava brzu izradu modela, ali i praktično upoznavanje učenika sa tehnološkim postupcima kroz korake. Pri oblikovanju ponuđenih modela posebna pažnja posvećena je i ekonomskoj komponenti kako u smislu količine materijala tako i vremenu za njegovo oblikovanje.

Comments are closed.