Izdanja

Udžbenici

5. razred 6. razred 7. razred
8. razred 8. évfolyam Auto Cad


“… Udžbenici za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje štampani su u punom koloru na A4 formatu. Sadržajem prate sve tematske celine predviđene novim programom. Ono što ove udžbenike na prvi pogled izdvaja je činjenica da knjige imaju izgled kao zaustavljen titlovan film-slike i titlovi. Pa kada se ima u vidu kineska mudrost, da dobra slika može da kaže više od hiljadu reči, onda se lako zaključuje koliko je bogatstvo informacija u knjigama sažeto. Ako se k tome doda, da u njima nema korišćene gotove fotografije, već samostalno računarom crtani objekti, vidi se koliki je pisani monument načinjen.”

Iz recenzije udžbeničkog kompleta
Prof. dr Đ. Bek-Uzarov

Radne sveske

5. razred     6. razred     7. razred     8. razred

Radne sveske su na A4 formatu, pun kolor. Sastoje se od određenog broja poglavlja, a svako poglavlje od dve celine: Proveri svoje znanje i Primeni svoje znanje. Celina Proveri svoje znanje sadrži pitanja i zadatke za proveru osnovnih znanja. Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:

a) Zaokruživanjem tačnog od dva ili više ponuđenih odgovora,
b) Upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, kvadratićima ili kružićima,
v) Dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,
g) Upisivanjem teksta na datim linijama,
d) Skiciranjem ili crtanjem zahtevanog izgleda.

U okviru celine Primeni svoje znanje ponuđena su tri nivoa za kreiranja modela:
*** Oblikovanje sopstvenih konstrukcija odnosno modela (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)
** Inoviranje ponuđenih, a nerazrađenih ideja (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)
* Oblikovanje grafički pripremljenih ideja (oblikovanje u materijalu).

Kreiranje i oblikovanje modela može se realizovati u okviru timskog rada sa unapred dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućava kreiranje većeg broja različitih modela iz životnog okruženja, a odnose se na pribor, alat, nameštaj ili neko drugo jednostavnije sredstvo. Za oblikovanje modela u okviru pratećeg materijala predviđeni su poluproizvodi od programski definisanih materijala i gotovi elementi. Stepen pripremljenosti poluproizvoda omogućava brzu izradu modela, ali i praktično upoznavanje učenika sa tehnološkim postupcima kroz korake. Pri oblikovanju ponuđenih modela posebna pažnja posvećena je i ekonomskoj komponenti kako u smislu količine materijala tako i vremenu za njegovo oblikovanje.

autor: Milan Sanader
koautor: Gordana Sanader

“…Posebna prednost koju imaju ove sveske je u tome što se gradivo ne predstavlja tako da je sve rešeno, već se pažljivo daje učeniku sloboda sopstvenog razmišljanja, neguje asocijativni nacin mišljenja i zaključivanja, što čini elementarnu psihološku pripremu za budućeg istraživača u odraslim godinama. Ta klica predstavlja dragocenu osobinu svezaka koje Autor treba da primi ne samo kao kompliment već i kao zavet da tu klicu i dalje pažljivo neguje.”

Iz recenzije:
Prof. dr Đ. Bek-Uzarov

Materijali za konstruktorsko oblikovanje

5. razred     6. razred     7. razred     8. razred

Materijal je predviđen za kreaciju modela-maketa u okviru programom predviđenih tehničkih oblasti. Dat je u obliku gotovih elemenata (zupčanici, točkovi, zavrtnjevi, navrtke, sijalice, diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori…) i poluproizvoda (furnir, letvice, karton, skaj, lim, žica..) u preko šezdeset komponenti. Poluproizvodi predviđeni za oblikovanje pripremljeni su tako da se u što kraćem vremenu ali uz primenu odgovarajućeg tehnološkog postupka izradi nedostajući deo..

Robo set

Comments are closed.